12 Şubat 2009 Perşembe

Albrecht Dürer
DÜRER Albrecht (1471-1528). Büyük Al man ressam Albrecht Dürer, derin bir duyar lık ve zengin bir düş gücü ürünü olan resimle rinin yanı sıra, oymabaskı alanındaki ola ğanüstü yapıtlarıyla da ünlüdür. Çok titiz ve sabırlı bir çalışmayı gerektiren bakır oymacılı ğında ve tahta bloklar üzerine çizim yapmada çok ustaydı Albrecht Dürer Almanya'nın Nürnberg kentinde doğdu. Bir kuyumcunun oğluydu. Uzunca bir süre babasının kuyumcu dükkânın da çizim işlerinde çalıştı. 15 yaşına geldiğin de, ressam ve oymabaskı desencisi Michael Wohlgemuth'un atölyesine çırak olarak girdi. O zamana kadar kendisi zaten resim yapmaya başlamış, daha 13 yaşındayken yapmış olduğu kendi portresiyle yeteneğini kanıtlamıştı. Bu yapıt bugün Viyana'daki Albertina Müzesi'n dedir

Tahta ya da bakıra oyma işleminde kusurla rın gizlenmesi ya da silinmesi kolay olmadı ğından, oymabaskı zor bir sanattır; çizgilerin ince ve düzgün çizilmesi için sanatçının çok büyük bir özenle çalışması gerekir. Dürer'in va (1504) ve konusu Kutsal Kitap'taki (Tev-rat-İncil) bir öyküden alınan Savurgan Oğul (1497) sanatçının yetkin çizimciliğini göste rir. Bu yapıtların ikisi de Londra'daki British Museum'dadır.

Çıraklığı bittikten sonra Dürer, 1490-1521 yılları arasında Avrupa'yı gezdi; ünlü ressam larla tanıştı ve onların çalışmalarını inceledi. Venedik'te Bellini'nin atölyesine gitti. Bir sü re Hollanda'da kaldı. Rönesans ve Reform döneminin en büyük ustalarından biri olan Dürer, İtalyan Rönesans sanat ve düşüncesi nin Kuzey Avrupa'da tanıtılmasında ve Al manya'da Rönesans'ın başlamasında büyük rol oynadı.

1512'de İmparator Maximilian'ın saray res samı oldu. Tüm Avrupa'da ünlenen Dürer, yapıtlarında yalnızca güzel olanı göstermekle kalmadı, insan ve nesneleri tüm ayrıntılarıyla, alışılmamış bir gerçeklikle yansıtmayı da ba şardı. Sadece dinsel konularla kendini sınırla mayan Dürer, konularındaki esneklik ve can lılıkla da dikkati çekti. Oymabaskılardan baş ka kitap resimleri ve yağlıboya tablolar yaptı. Kaynak: www.msxlabs.org

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder